Помощи за семейства

Необлагаеми суми

За да се окаже целенасочена помощ на самотни родители, данъчно облагаемите родители могат да предявят определена сума, която да не се облага с данъци.

Видеото е публикувано с лиценз за Съзидателно споделяне (Creative Commons) by-nc-nd/3.0/. То може да бъде разпространено и публикувано непроменено с нестопанска цел като се посочва неговият носител на авторското право „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите и Пълномощник на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията“.

При определянето на подоходния данък самотните родители се третират по специален начин. Те се подпомагат чрез необлагаеми суми за самотни родители. Те представляват допълнителна, необлагаема с данък сума в размер на 1908 €. От второто дете нататък тази необлагаема сума се увеличава с по 240 € за всяко следващо дете. Необлагаемата сума в размер на 1908 € се взима автоматично под внимание при данъчна категория II - данъчната категория за самотни родители. Увеличението на необлагаемата сума за повече от едно деца се вписва като освободено от данъци от данъчната служба в данъчната карта по заявка на родителя.

По-подробна информация за отделните видове плащания и помощи можете да намерите на уебстраницата на Федералното министерство на семейството, както и в интернет портала www.familien-wegweiser.de. Възползвайте се от информационната страница на Федералното министерство на семейството. Чрез нея можете посредством въвеждане на малък брой данни да научите какви семейни помощи Ви се полагат.